Στην παρούσα δημοσίευση με τίτλο «Συνοπτική παρουσίαση του Έργου Forest Fire Protection», παρουσιάζουμε το Πλαίσιο Κατάρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο πατήστε εδώΟ συντονιστής του έργου είναι ο οργανισμός L4Y Learning For Youth GmbH από την Γερμανία. Οι εταίροι του έργου είναι οι οργανισμοί: BOSEV (Τουρκία), KMOP (Ελλάδα), SPEL (Πορτογαλία),  OVAR-Forma (Πορτογαλία),  Cesie (Ιταλία), Growth-Coop (Ισπανία) και Citizens In Power (Κύπρος).

Για να κατεβάσετε την πλήρη έκδοση της έκθεσης του Αποτελέσματος 1 (R1) – Πλαίσιο Κατάρτισης του έργου FFP πατήστε εδώ. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Συνοπτική Παρουσίαση πατώντας εδώ. Η ανάρτηση ιστολογίου ολόκληρης της έκθεση βρίσκεται εδώ.

Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε τη Συνοπτική Παρουσίασα στα γερμανικά, τουρκικά, ιταλικά, αγγλικά, πορτογαλικά, ισπανικά και μπαχάσα.

Πίνακας Περιεχομένων

Συνοπτική Παρουσίαση του Πλαισίου Κατάρτισης του FFP

Ο κύριος αντίκτυπος που επιδιώκει να επιφέρει το έργο Forest Fire Protection (2021-1-DE02-KA220-ADU-000028430) είναι η διαφύλαξη του περιβάλλοντος και η κοινωνική ενσωμάτωση των αγροτικών κοινοτήτων μέσω της προώθησης της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητάς τους έναντι των δασικών πυρκαγιών. Για τον σκοπό λοιπόν αυτό, όλοι οι εταίροι θεωρήσαμε απαραίτητο να αναπτύξουμε στο πλαίσιο του έργου, μια εκπαιδευτική ενότητα με τίτλο «Η πρόληψη των πυρκαγιών και η αυτοπροστασία από τις δασικές πυρκαγιές» και να προσφέρουμε προγράμματα κατάρτισης γύρω από το θέμα σε ενήλικα άτομα από αγροτικές περιοχές, τόσο δια ζώσης όσο και εικονικά (μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας). 

Το Αποτέλεσμα 1 (R1) – το Πλαίσιο Κατάρτισης του Έργου FFP αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια εννέα μηνών και περιελάβανε τις ακόλουθες δραστηριότητες: 1) σύσταση μιας ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμόνων 2) συγκριτική αξιολόγηση των ορθών πρακτικών για την κατάρτιση των αγροτικών πληθυσμών σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την αυτοπροστασία σε τέτοιες περιπτώσεις 3) συνεντεύξεις με άτομα από αγροτικές περιοχές 4) συνεντεύξεις με επαγγελματίες στο τομέα της πολιτικής προστασίας και των δασικών πυρκαγιών 5) καθορισμό της δομής της προκαταρκτικής ενότητας 6) διεξαγωγή συζήτησης υπό μορφή στρογγυλής τραπέζης με την ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων σε σχέση με τη δομή της ενότητας κατάρτισης 7) σύνταξη της έκθεσης με τίτλο «Πλαίσιο Κατάρτισης του έργου ForestFireProtection». 

  • Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε από τους εταίρους ήταν η εξής:
  • Πρώτον, κλήθηκε μια ομάδα αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες της πολιτικής προστασίας, περιφερειακές αρχές και εκπαιδευτικούς φορείς να δώσει ανατροφοδότηση σε μεταγενέστερη φάση του έργου ·
  • πραγματοποιήθηκε έρευνα συγκριτικής αξιολόγησης σχετικά με τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο και που καλύπτονται σε διάφορα έργα, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+·
  • τρίτον, πραγματοποιήθηκαν 196 συνεντεύξεις με άτομα από αγροτικές περιοχές και επαγγελματίες του τομέα της πολιτικής προστασίας και των δασικών πυρκαγιών ·
  • τέταρτον, συνήχθησαν συμπεράσματα από προηγούμενες δραστηριότητες που επέτρεψαν τη δημιουργία μιας προκαταρκτικής δομής της ενότητας κατάρτισης του έργου·
  • τέλος, η ομάδα εμπειρογνωμόνων παρείχε ανατροφοδότηση σχετικά με τη δομή της ενότητας και πραγματοποιήθηκαν οι ανάλογες τροποποιήσεις για να διαμορφωθεί η τελική της έκδοση.

Τέλος, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του Αποτελέσματος 1 (R1) – Πλαίσιο Κατάρτισης του FFP επέτρεψαν στη σύμπραξη να δημιουργήσει τη δομή του επιμορφωτικού προγράμματος «Πρόληψη πυρκαγιών και αυτοπροστασία από τις δασικές πυρκαγιές». 

Πλαίσιο κατάρτισης

ΚεφάλαιοΠεριεχόμενοΜαθησιακά ΑποτελέσματαΧρονικό πλαίσιοΧρονικό πλαίσιο
1. Εισαγωγή
στις δασικές πυρκαγιές
1.1 Ορισμός της δασικής πυρκαγιάς
1.2 Επιπτώσεις στο περιβάλλον
1.3 Αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών
1.3.1 Τρίγωνα Φωτιάς ή Ανάφλεξης
1.3.2 Φυσική δραστηριότητα
1.3.3 Ανθρώπινη δραστηριότητα
1.4 Κατηγορίες Πυρκαγιών
1.5 Διαχείριση των δασών και των δασικών πυρκαγιών
• Κατανόηση της έννοιας της δασικής πυρκαγιάς 
• Αναγνώριση των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών στο περιβάλλον 
• Επίγνωση των κινδύνων πρόκλησης πυρκαγιάς και των συνηθέστερων πηγών ανάφλεξης 
• Προσδιορισμός των κατηγοριών πυρκαγιάς και των τρόπων εξάπλωσής τους 
5 ώρες
2. Πρόληψη δασικών πυρκαγιών2.1 Συνεχής ενημέρωση
2.2 Η αξία των δασών
2.3 Προληπτικά μέτρα
2.3.1 Γενικές πληροφορίες
2.3.2 Όταν βρισκόμαστε στο δάσος
2.3.3 Εξοπλισμός
2.4 Ζώνη πυρασφάλειας
• Κατανόηση της σημασίας επίγνωσης της τοπικής νομοθεσίας σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές
• Κατανόηση του οικολογικού επιπέδου των φυσικών περιοχών και της περιβαλλοντικής σημασίας των δασών
• Επίγνωση των προληπτικών μέτρων για τις δασικές πυρκαγιές
• Προσδιορισμός των διαφορετικών τύπων εξοπλισμού για την πρόληψη των πυρκαγιών και επίγνωση για το πότε αυτοί χρησιμοποιούνται
• Προσδιορισμός των κύριων βημάτων για τη δημιουργία μιας ζώνης πυρασφάλειας
5 ώρες
3.Αυτοπροστασία από
πυρκαγιά του δάσους
3.1 Σχέδιο διάσωσης
3.2 Αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών
– τι πρέπει να κάνετε όταν η πυρκαγιά:
3.2.1 Προσεγγίζει κατοικημένες περιοχές:
3.2.2 Περιορίζεται εντός της κατοικίας
3.2.3 Βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο
3.3 Κιτ προμηθειών έκτακτης ανάγκης
• Προσδιορισμός των κύριων βημάτων για τη δημιουργία ενός σχεδίου διάσωσης και πώς να ενεργήσετε κατά τη διάρκεια μιας εκκένωσης
• Κατανόηση των γενικών διαδικασιών σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης μιας δασικής πυρκαγιάς σε διαφορετικές καταστάσεις και τοποθεσίες
• Κατανόηση της σημασίας ύπαρξης ενός κιτ προμηθειών έκτακτης ανάγκης
6 ώρες

Συνοπτική παρουσίαση του FFP: Συμπέρασματα

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της σύμπραξης του έργου Forest Fire Protection κατά τη διάρκεια του Αποτελέσματος 1 – Πλαίσιο κατάρτισης του FFP.

Επίσης, η εφαρμογή των διαφόρων δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση έθεσε τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας ενότητας κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο την ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την αυτοπροστασία από αυτές.

Οι συστάσεις και οι γνώμες των εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν στο έργο λήφθηκαν υπόψη για τη δημιουργία της τελικής δομής του προγράμματος κατάρτισης, που θα ανταποκρινόταν στην ποιότητα και τις προσδοκίες των δικαιούχων του έργου. Επιπλέον, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, η σύμπραξη του έργου έχει αποκομίσει πολύτιμα διδάγματα σχετικά με:

  • την έλλειψη κατάρτισης και πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την αυτοπροστασία, ιδίως στις αγροτικές περιοχές
  • τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι εμπειρογνώμονες σε θέματα δασικών πυρκαγιών όσον αφορά την έλλειψη επαρκούς γνώσης σχετικά με την τοπική νομοθεσία και τις διαδικασίες πρόληψης των δασικών πυρκαγιών ανάμεσα στον ευρύτερο πληθυσμό καθώς και της έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης στις αγροτικές περιοχές
  • την προθυμία τόσο των νεότερων όσο και των παλαιότερων γενεών να ενημερωθούν σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους από τις δασικές πυρκαγιές για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, τη διάσωση ζωών και τη διευκόλυνση του ρόλου των εμπειρογνωμόνων σε θέματα δασικών πυρκαγιών 
  • την επίγνωση των πιο θεμελιωδών θεμάτων που πρέπει να εξεταστούν στην ενότητα κατάρτισης και να αναπτυχθούν αργότερα στο έργο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και την επαλήθευσή τους από τους εμπειρογνώμονες, η σύμπραξη του έργου είναι πεπεισμένη ότι η ενότητα κατάρτισης που θα αναπτυχθεί θα υποστηρίξει τη μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους αγροτικούς πληθυσμούς, ενισχύοντας έτσι στην προστασία τους από τις δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τους στόχους του έργου.

Επίσης, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο.
Ακολουθήστε μας στο Facebook και στο Youtube
Τέλος, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Εικόνα: Pixabay