Tο άρθρο “Αυτοπροστασία από δασικές πυρκαγιές” σχετίζεται με το χρηματοδοτούμενο έργο Erasmus+ “Training for self-protection against forest fires in rural areas” («Εκπαίδευση για αυτοπροστασία από δασικές πυρκαγιές σε αγροτικές περιοχές») με αριθμό έργου 2021-1-DE02-KA220-ADU-000028430. Η L4Y Learning For Youth GmbH είναι ο γερμανικός συντονιστής και οι BOSEV
(Τουρκία), KMOP (Ελλάδα), SPEL (Πορτογαλία), OVAR-Forma (Πορτογαλία) , Cesie (Ιταλία) , Growth-Coop (Ισπανία), Citizens in Power (Κύπρος) είναι εταίροι του έργου.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών της, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Erasmus+

Περιεχόμενα

Αυτοπροστασία από Δασικές Πυρκαγιές: Πυρήνας του Έργου
Πλαίσιο
Αυτοπροστασία από Δασικές Πυρκαγιές: Στόχοι
Αποτελέσματα
Αυτοπροστασία από Δασικές Πυρκαγιές: Συμπεράσματα

Πυρήνας του Έργου

Αυτό το έργο στοχεύει πρωτίστως να σώσει τις ζωές των αγροτικών πληθυσμών στη Μεσογειακή Ευρώπη, μέσω της παροχής εκπαίδευσης για την αυτοπροστασία από δασικές πυρκαγιές και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

Πλαίσιο

Το δράμα των δασικών πυρκαγιών στοιχίζει εκατοντάδες ζωές στη Μεσογειακή Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 116 στην Πορτογαλία το 2017 και 102 στην Ελλάδα το 2018. Η μελέτη του WWF «Τα Δάση φλέγονται – Αιτίες και συνέπειες των παγκόσμιων δασικών πυρκαγιών» (2017) δείχνει ότι, «Στην περιοχή της Μεσογείου, ο μέσος ετήσιος όρος των καμένων εκτάσεων τετραπλασιάστηκε από τη δεκαετία του 1960». Η Γερμανία αναδεικνύεται ως η χώρα με τη δεύτερη υψηλότερη συχνότητα δασικών πυρκαγιών στην Κεντρική Ευρώπη (η Πολωνία είναι η πρώτη). Η έκθεση με τίτλο «Δασικές Πυρκαγιές – Έξυπνες Πολιτικές Πρόληψης Πυρκαγιών στην ΕΕ» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018), επισημαίνει τους περιορισμούς των πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί μέχρι τώρα.
Αφενός, αναφέρει ότι· «Η ΕΕ χρηματοδοτεί την έρευνα για τις δασικές πυρκαγιές τις τελευταίες δύο δεκαετίες μέσω προγραμμάτων-πλαισίων και άλλων χρηματοδοτικών μέσων. Περίπου 60 ερευνητικά έργα, από ολοκληρωμένα έργα μεγάλης κλίμακας έως πιο παραδοσιακές ή ατομικές υποτροφίες Marie Skłodowska Curie.

έλαβαν συνολική συνεισφορά από την ΕΕ άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. «Αναφέρεται σε «συγκεκριμένους τομείς προς βελτίωση» ότι «Υπάρχει μια τάση να ευνοείται η καταπολέμηση των πυρκαγιών. Με τα ακριβή βραχυπρόθεσμα αποτελέσματά του, σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη επενδυτική προσπάθεια που απαιτείται για την πρόληψη (συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή), η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων προστασίας από τις πυρκαγιές». Αυτή η αναφορά αναφέρεται σε 5 «Τρέχουσες προκλήσεις πολιτικής». Το έργο αυτό στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ακόλουθα 2 αναφερόμενες προκλήσεις:

 • «Μετατόπιση του κέντρου βάρους από την καταστολή στην πρόληψη και αύξηση της ευαισθητοποίησης και της ετοιμότητας των πληθυσμών που κινδυνεύουν».
 • «Προώθηση ανθεκτικών τοπίων και κοινοτήτων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης πυρκαγιών», συγκεκριμένα, «Διασφάλιση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων στον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών [που] απαιτεί βελτίωση της γνώσης της πραγματικής έκθεσης στον κίνδυνο και την αποτελεσματική απόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης .»

Αυτοπροστασία από τις δασικές πυρκαγιές: Πράσινη Συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ανακοίνωσε· μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση για το 2021 για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής αναδάσωσης και διατήρησης και αποκατάστασης των δασών στην Ευρώπη για τη μείωση της συχνότητας και της έκτασης των δασικών πυρκαγιών. Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον οδηγό «Χερσαία πρόληψη των πυρκαγιών – Αρχές και εμπειρίες σχετικά με τη διαχείριση
τοπίων, δασών και δασικών εκτάσεων για ασφάλεια και ανθεκτικότητα στην Ευρώπη». Αυτή η έκθεση αναφέρεται στο υποκεφάλαιο «Σχεδιασμός» ότι «Οι πληθυσμοί που ζουν κοντά σε χώρους πρασίνου πρέπει να εξοικειωθούν με τους διάφορους κινδύνους των πυρκαγιών και τις σχετικές δραστηριότητες. Δεδομένου ότι οι αστικές περιοχές μερικές φορές εκτείνονται σε αγροτικές περιοχές, οι πυρκαγιές κινδυνεύουν να επηρεάσουν έναν αυξανόμενο πληθυσμό. Περισσότεροι άνθρωποι πρέπει επομένως να ενημερωθούν για τις πυρκαγιές και τις συνέπειές τους. Πρέπει να ξέρουν να ενεργούν σε περίπτωση πυρκαγιάς».

Στόχοι

Το έργο αυτό στοχεύει να ανταποκριθεί στις ανάγκες που εντοπίστηκαν από τις παραπάνω εκθέσεις. Θα επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:

i) θα εκπαιδεύσει τους ανθρώπους στις αγροτικές περιοχές και τις γειτονικές περιοχές σχετικά με το «πώς να ενεργούν σε περίπτωση πυρκαγιάς»,

ii) θα αναπτύξει δεξιότητες για την πρόληψη πυρκαγιών στους πληθυσμούς της υπαίθρου.

iii) Θα εδραιώσεις τις δράσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας σε δασικές πυρκαγιές σε αγροτικές περιοχές,

iv) θα συμβάλει στη διατήρηση των δασών και της ζωής,

v) θα συμβάλει στην αύξηση της σφάλειας των πληθυσμών με την εφαρμογή προγραμμάτων ετοιμότητας αφιερωμένων στους πολίτες.

vi) θα δημιουργήσει μια ενότητα εκπαίδευσης και υλικού για την αυτοπροστασία από δασικές
πυρκαγιές και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

Αποτελέσματα

Επίσης, οι δραστηριότητες θα παράγουν ποικίλα αποτελέσματα που μπορούν να οριστούν ως εξής:

 • Πρώτον,
  • Συλλογή 24 καλών πρακτικών (αποτέλεσμα 1)
  • 80 συνεντεύξεις με κατοίκους από αγροτικές περιοχές (αποτέλεσμα 1)
  • 80 συνεντεύξεις με επαγγελματίες σε θέματα πολιτικής προστασίας και δασικών πυρκαγιών (αποτέλεσμα 1)
  • 8 εξωτερικές ομάδες με 24 μέλη συνολικά (αποτέλεσμα 1)
 • Δεύτερον,
  • 3 εκπαιδευτικές ενότητες και πόροι για την εισαγωγή στη δασική πυρκαγιά, την πρόληψη της πυρκαγιάς και την αυτοπροστασία από τη φωτιά. (αποτέλεσμα 2)
  • 80 πρωτόκολλα συνεργασίας (αποτέλεσμα 2)
  • 32 τοπικοί φορείς πρόθυμοι να διευκολύνουν τις εκπαιδεύσεις στις αγροτικές κοινότητες (αποτέλεσμα 2)
  • 80 συμμετέχοντες στην επιτόπια πιλοτική δοκιμή 80 συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική πιλοτική δοκιμή (αποτέλεσμα 2)
  • Μία πλατφόρμα κατάρτισης που φιλοξενεί τις ενότητες και το εκπαιδευτικό υλικό δωρεάν και σε μορφή ΟΕR. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων υψηλής ποιότητας σχετικά με την αυτοπροστασία στις δασικές πυρκαγιές και την πρόληψη αυτών των πυρκαγιών. (αποτέλεσμα 2)
 • Τέλος,
  • 240 ενήλικες που εκπαιδεύτηκαν στη φάση της αναβάθμισης. (αποτέλεσμα 3)
  • Τελική δημοσίευση: “Η επίδραση της εκπαίδευσης στην αυτοπροστασία από δασικές πυρκαγιές στην ανθεκτικότητα και την ετοιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου πυρκαγιάς”, με τουλάχιστον 80 σελίδες. (αποτέλεσμα 3)

Αυτοπροστασία δασικών πυρκαγιών:Συμπέρασμα

Eν κατακλείδι, ως συνεργάτες, θα κάνουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους της υπαίθρου που ζουν μέσα σε δάσος όταν αντιμετωπίζουν δασική πυρκαγιά. Επίσης, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο. Επιπλέον, μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο στα Γερμανικά, Ελληνικά, Τουρκικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά και Ινδονησιακά.

Τέλος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Pic: Pixebay – Geralt